Kto może zostać radnym w Rybniku?

Posted · Add Comment

    Nowy Kodeks Wyborczy jednoznacznie wskazuje, że kandydat na radnego nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony, musi jednak mieszkać w gminie, w której leży dany okręg wyborczy. Pamiętajmy również, że kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. Ważne by w dniu głosowania miał skończone 18 lat. Kto nie może kandydować na radnego w Rybniku?

– osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; – osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
– osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
– osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
– osoba, która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *